เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ให้ดําเนินการได้ อย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญกําลังใจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ครู ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ คุณภาพของนักเรียนได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน
บทที่ 3 แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการนิเทศ
บทที่ 5 การรายงานผลการนิเทศ
บทที่ 6 บทสรุป

ทั้ง 6 บท ที่กล่าวข้างต้น ล้วนมีความสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนทุกโรงสามารถนําไปปรับใช้ โดยการสร้างรูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศของตนเองได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก รักครู

อ่านแล้ว 

1 ความเห็นบน “คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

  1. กชพร กชพร พูดว่า:

    ปีที่พิมพ์ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน คือปี พ.ศ. อะไรค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top