เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด อปท. ปรับปรุง 2562

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก รักครู

อ่านแล้ว 

3 ความเห็นบน “คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด อปท. ปรับปรุง 2562

  1. นางจำนวน ทองเจือ นางจำนวน ทองเจือ พูดว่า:

    ขอไฟล์ word คู่มือการประกันคุณภาพด้วยค่ะเพื่อนำไปประเมินในปี62 ขอบคุณค่ะ

  2. นางจำนวน ทองเจือ นางจำนวน ทองเจือ พูดว่า:

    ขอไฟล์ word คู่มือการประกันคุณภาพด้วยค่ะเพื่อนำไปประเมินในปี62 ขอบคุณค่ะ

  3. นางฝะติมะ บินอาหวา นางฝะติมะ บินอาหวา พูดว่า:

    ขอไฟล์word คู่มือการประกันคุณภาพด้วยค่ะเพื่อนำไปประเมินในปี63 ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top