เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                                             บทคัดย่อ  

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลําดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 38 คน ได้มา จาการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)ระยะเวลา 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 แผนจํานวน12 คาบคาบละ 50 นาที โดยใช้แบบการวิจัยแบบ แบบ One-Short Case Study เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อลําดับและอนุกรมา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test for one sample ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน       

            ผลการวิจัยพบว่านักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top