เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
การบริการที่ดี
การพัฒนาตนเอง
การทำงานเป็นทีม
จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ได้แก่

– การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
– การพัฒนาผู้เรียน
– การบริหารจัดการชั้นเรียน
– การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
– ภาวะผู้นำ
– การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน

สำหรับยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลสารสนเทศหลากหลาย ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญสำหรับยุคนี้ที่เรียกว่า C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัสแสง) ซึ่งได้แก่

Content: ผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี เพราะหากผู้สอนไม่เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอด ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมาย

Computer (ICT) Integration: ผู้สอนต้องมีทักษะในนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียน ยิ่งถ้าได้ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะยิ่งช่วยส่งเสริมทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

Constructionist: ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ โดยครูสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง

Connectivity: ผู้สอนต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้สอนในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนCollaboration: ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสารสนเทศระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

Communication: ผู้สอนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ การนำเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

Creativity: ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องสร้างสรรค์กิจกรรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ผู้สอนต้องเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเพียงอย่างเดียว

Caring: ผู้สอนต้องมีมุทิตาจิตต่อผู้เรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจส่งผลต่อการจัดสภาพการเรียนรู้ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่ผู้เรียนจะมีความสุขในการเรียนรู้และจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก kruvoice.com

อ่านแล้ว 17033 ครั้ง

19 ความเห็นบน “สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 1. Khajohnsak Pratumpan Khajohnsak Pratumpan พูดว่า:

  เป็นความจริง ที่ครู คนเก่งๆ นำหลักการนีี้ี้ไปประยุกต์ใช้ การทำงานก็ประสบผลสำเร็จ สำหรับครูที่อิงอะไร เดิมๆ ก็เดิมๆ ครับ

  1. ผ่องพรรณ ตาทอง ผ่องพรรณ ตาทอง พูดว่า:

   ถ้าครูทุกคนนำหลักการนี้มาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกๆปี

  2. เปรมฤดี สุพรรณฝ่าย เปรมฤดี สุพรรณฝ่าย พูดว่า:

   ส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 70 ก็เดิมๆและเดิมๆค่ะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบทบาทหน้าที่ตัวเองคืออะไรบ้าง อันตรายที่สุดค่ะ

 2. 5341100038335 5341100038335 พูดว่า:

  ดีค่ะถ้าครูทุกคนสามารถทำได้

 3. วันเพ็ญ เขียวทูน วันเพ็ญ เขียวทูน พูดว่า:

  ครูรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่มีศักยภาพอย่างที่ครูควรจะเป็นทั้งก้าวร้าวและไม่มีความรับผิดชอบหมายถึงครูที่บ้านฉันนะคะไม่รู้ว่าจะสอบมาเป็นครูทำไม?ใจไม่รักก็อย่ามาทำให้สถาบันเค้าเสียหายเลยคะ

  1. นายอิทธิราช รักษา นายอิทธิราช รักษา พูดว่า:

   ออกแบบให้ผู้บริหารยิ่งใหญ่ครูต้องกล้วและง้อ จากการประเมินทุกขั้นต้อวเร่งทำผลงาน จนครูยุในภาวะจำยอม ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ส่งลักษณะอย่างนั้นต่อไปยังเด็ก เห็นแก่ตัวเพราะการออกแบบผิดเพี้ยน set zero ไปเลยทั้งระบบ

   1. tansine2002.wp@gmail.com [email protected] พูดว่า:

    เห็นด้วยครับ นี่แหละคือปัญหาหลักของระบบการศึกษาไทยที่ต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธิคิดผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับให้เข้าใจว่าการบริหารกระทรวงทางการศึกษาและสถานศึกษาต้องออกแบบระบบการบริหารจัดการที่สามารถประสานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ บริหารให้เขามีเกียรติ มีความสุขในการทำงาน มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นต้น

 4. Fon Fon พูดว่า:

  หนูเป็นครูอัตราจ้างรุ่นใหม่คะ หนูไปทำงาน07.15น. ทุกวัน สอนเต็มที่ค่ะ ทำงานล่วงเวลาด้วย มีงานพิเศษที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วย และทำงานที่ข้าราชการครูแท้ๆ ไม่ยอมทำด้วย อย่าใช้คำว่าครูรุ่นเก่ารึรุ่นใหม่เถอะคะ แบะอย่าอ้างเหตุผลว่า หมดไฟ คนที่พุดคำนี้ คือคนที่ไม่รู้จักพัฒนาตนเอง

  1. s.prasita@gmail.com [email protected] พูดว่า:

   ขอชมเชยคุณครูผู้มีใจรักความเป็นครู พี่เห็นด้วยนะคะคุณครูรุ่นใหม้ไฟแรงคะ สู้ๆๆนะคะ เป็นกำลังใจคะ

   1. pu-123bbc@gmail.com [email protected] พูดว่า:

    ครูรุ่นเก่าหมดไฟแล้วก็น่าจะเออรี่ตัวเองซะ คนเงินเดือน 4 หมื่นกว่าไม่ทำอะไรเลยก็มี สอนงานรุ่นน้องก็ไม่สอน อยู่กินภาษีประชาชนจริงๆ

    1. Nongluk.asiphong6366@gmail.com [email protected] พูดว่า:

     อิ่มกับเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบดูถูกคนรุ่นแม่ตัวเอง อีก30ปีข้างหน้าคุณก็จะเป็นรุ่นเก่าเหมือนกัน

 5. จ่าอู๊ด จ่าอู๊ด พูดว่า:

  ผมอยากเห็นการกำหนดสมรรถนะของครูแบบนี้มานานแล้ว อยากให้ครูเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ได้เอง ไม่ใช่ครูคอยตั้งหน้าตั้งตาสอนตามตำราเหมือนในอดีต ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย ครูต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ

  1. บัณฑิต จนดา บัณฑิต จนดา พูดว่า:

   สุดยอดความคิดครับ

 6. นายนิรันนายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด นายนิรันนายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด พูดว่า:

  ครูคำนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมการศึกษา. ถัาสังคมการศึกษาไม่มึการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องวดเพิ่มเติม เมื่อค่าใช้จ่ายได้รับการสนับสนุนการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อผู้เรียนด้วยผู้สอยแนะนำ ฉะนั้นผู้สอนเป็นตัวแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง. ส่วนผู้เรียนเป็นตัวตาม การศึกษาจะสำเร็จผลหรือไม่ มันขึ้นอยู่กับผู้นำ(ครู)และผู้ตาม(นักเรียน นักศึกษา). ฝ่านหนึ่งฝ่ายใดจะเด่นฝ่ายเดียวไม่ได้ 2. อย่างนี้ต้องไปด้วยกัน

 7. นางสายพิน บ้านชี นางสายพิน บ้านชี พูดว่า:

  ถ้าเปรียบเทียบครูรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต้อง ดูช่วงอายุเวลาด้วยเรื่องการเรียนการสอน อุทิศตน เวลาสอนเสริม เสียสละเงินส่วนตัวปรับปรุงพัฒนาตัวเอง,นักเรียนและสิ่งแวดล้อม เป็นครูมา 36 ปีอยู่โรงเรียนเดิมจนใกล้จะปลดเกษียณเหลืออีก 2ปีกว่าๆแต่ก็ยังมีพลังที่จะสอนนักเรียนไม่ย่อท้อ จะบกพร่องก็เรื่องความร่วมมืองานที่โรงเรียนจัดเวลากลางคืนหรืองานสังสันต์ ขอให้ครูรุ่นใหม่รู้จักเคารพ มีสัมมาคารวะ แล้วจะทำงานร่วมกันได้

 8. Chouvalit Chouvalit พูดว่า:

  ถ้าครูยังคิดว่าตัวเก่งคงเปลี่ยนยาก….
  ความรู้ก็จะอยู่แค่ครูสอนในห้อง…
  โดยครูไปหามา ไปอบรมมา แค่นั้น..
  ครูต้องเปลี่ยนเป็นผู้สร้างกิจกรรม และเชื่อโยงความรู้จากแหล่งความรู้สู่ผู้เรียนตรงๆ ให้ได้ โดยผ่านครูให้น้อยที่สุด…
  ผมแสดงความคิดเห็นในระดับอาชีวะนะครับ…
  ถึงจะทันโลกครับ…

 9. สถิตพันธ์ สถิตพันธ์ พูดว่า:

  ครูขอเพียงทำหน้าที่เป็นครู ให้เวลาเต็มที่กับการทำหน้าที่ครู รับผิดชอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เหมือนคุณครูสมัยเก่าเท่านั้นก็เพียงพอ อย่าเอาเวลามาทำผลงาน เก็บร่องรอยของการทำงานเพื่อเป็นผลงาน ตามการออกแบบของนักวิชาการ จนเกิดช่องว่าง ความห่าง มากขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน จนทำให้จุดประสงค์หลักกลายเป็นจุดประสงค์รอง ในท้ายที่สุดจะนำสู่การล้มเหลวของการจัดการศึกษา

 10. ศราวุธ ศราวุธ พูดว่า:

  ครูรุ่นเก่าไม่มีความรู่ด้าน ict เลย บอกตรงๆและก็กลัวที่จะใช้คอมด้วย พิมพ์งานไม่เป็นเลยก็มีเยอะ ยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆอยู่เลย…ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้คอม ก็ใช้ครูอัตราจ้าง ไม่ก็ธุรการ ผมมองว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าครูจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญต้องพัฒนาตนเองปรับตัวเองให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันให้ได้ ไม่ใช่กลัวที่ต้องรับความรู้ในสิ่งใหม่ๆ

 11. Songsak Saensuk Songsak Saensuk พูดว่า:

  ผมอายุ 60 ย่างเข้าปี 38 ปีของอาชีพการรับราชการครูที่ผมรักมาตั้งแต่เกิด ในส่วนของ Competencies ของครูที่อ่านดูแล้วครอบคลุมได้ดีมากโดยเฉพาะขณะเวลานี้ Real timeะเป็นยุคใหม่ที่เรียกว่าศตวรรษที่ 21 เข้ามาเป้นเวลา 19 ปีการเรียนการสอนของครูเท่าที่ได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการสอนของครูสรุปได้ว่าประมาณร้อยละ 74.23 ยังทำการแบบให้งาน paper, Exercise หรือเรียกการสอนแบบนี้ว่า Passive Learning การสอนแบบเก่าและแบบ Joy and Playกำลังจะเริ่มเข้าสู่ระบบใหม่การใช้ Technology แบบระบบ Inter-net Wi-Fi เพื่อการพัฒนาการเเรียนรู้แบบ Active learning สืบค้นหาองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเองส่วนนี้เด็กหรือผู้เรียนไปไกลแล้วในเรื่องการใช้ Smart Phone ครูเก่งแต่ยังไม่ปรับวิธีการสอนแบบ E- Learning -ข้อสังเกตครูขาดการสร้างนวัตกรรมทั้งที่ครูเป็น Innovator แล้วสร้าง Innovation ด้วยกระบวน Research แก้ปัญหาเด็กเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้เป็น Output-outcome ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การสร้าง 4Rs 8Cs ลูกหลานครู ในยุค21ST CENTURY TEACHER ช่วยลูกหลานบ้านเฮาเด้อครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top