เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

สรุป !! เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปี 2561

เนื่องจากคราวที่แล้วผมพูดถึงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว คราวนี้มาดูกันว่า หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากของเดิมกันยังไง ไปดูกันครับ

หมวด ในครึ่งปีที่แล้วมา

ผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกัน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะยึดจาก หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ความหมายโดยรวมก็คือ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาคุณครูได้ทำอะไรที่เข้าหลักเกณฑ์เหล่านี้บ้างหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากเข้าข่ายอย่างลาเกิน ขาดเกิน มาสายบ่อยครั้ง ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนนะครับ

ซึ่งหลักเกณฑ์ในหมวดครึ่งปีที่ผ่านมาก็มี

1.ในครึ่งปีที่แล้วมา มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ (ร้อยละ 60 ) ในละรอบการประเมิน

2.ในครึ่งปีที่แล้วมา ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าทางภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

3.ในครึ่งปีที่แล้วมา ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน

4.ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร

5.ในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย

6.ในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน

7.ในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฎิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน

8.ในครึ่งปีที่แล้วมา ไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด

9.ในครึ่งปีที่แล้วมา มีวันลาไม่เกิน 23 วัน ไม่รวมวันลาข้างต้น และวันลาอื่นๆ เช่น

– ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์

– ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน

– ลาป่วยที่รักษาตัวไม่เกิน 60 วัน

– ลาป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติราชการหรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการลาพักผ่อน

– ลาเข้ารับราชการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (คือการเข้ารับการตรวจสอบเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)

– ลาไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ

 

และส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาจะมี

 – ลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร (เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนตามกฎหมาย)

– ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (กรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการหรือทุพพลภาพ)

ซึ่งวันลาสองวันนี้ปกติจะเห็นในข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิยาลัย ทำให้สิทธิ์ในการลาของคุณครูเพิ่มขึ้นมาในจุดนี้ครับ

10.ส่วนการเลื่อนเงินเดือนกรณีศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยนั้น

– ผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตให้ลาไปศึกษาและต้องได้รับอนุมัติจากก.ค.ศ. หรือ ก.ศ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย

– และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด โดยจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานการคำนวณในแต่ละรอบประเมิน

– ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือน ก็ให้รอการเลื่อนเงินไว้ก่อน จนกว่าที่ผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ล่ะครั้งที่รอการเลื่อนเงินเดือนเอาไว้

11.ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนำเหตุที่ข้าราชครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ถูกกล่าวหาร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา เป็นเหตุให้ไม่ผ่านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่ได้

12.กรณีที่ถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ถูกลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ำอีกครั้งเพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันไม่ได้

13.กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญ ให้ผู้อำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนผู้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่พ้นจากราชการ

14.กรณีถึงแก่ความตายก่อนวันทื่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้ผู้อำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนผู้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญ โดยมีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

15.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ ก.ศ.จ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย

16.การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

17.ในวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้อยู่ในในวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้บังคับใช้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด

      ก็จบแล้วนะครับสำหรับสรุปเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของคุณครูและบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษา ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเงินเดือนเท่านั้น ยังมีการประเมินจากผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการทำงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาด้วย แต่ไม่แน่ว่าอาจมีกฎเกณฑ์และข้อยกเว้นเพิ่มเติมเข้ามาอีก ซึ่งถ้ามีเข้ามาทางเทรนครูจะรีบเอามาบอกกับคุณครูทุกท่านแน่นอนครับ

 

****อ้างอิงจาก การประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 8 ก.พ. 2562

อ่านแล้ว 

2 ความเห็นบน “สรุป !! เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปี 2561

  1. ดอน ดอน พูดว่า:

    ถ้ากรรมการไม่ประเมินตามตัวชี้วัด แต่เอาความรู้สึกเป็นการตัดสิน

  2. นาง​อัมพร​ สีดา นาง​อัมพร​ สีดา พูดว่า:

    เรียนปรึกษา​เรื่องการขึ้นขั่นเงินเดือน​รอบเมษายน​ที่ผ่านมาคือ
    มีวันลา​8​ครั้ง​13​วัน
    เพราะต้องลากิจพาบุตรชายไปรักษาตัวเนื้องอกในฐานรองกะโหลก​ศรีษะ​ที่รพ.รามา​ ในกรุงเทพฯ​แลัทุกครั้งที่ลากิจจะมีเอกสารนัดหมายจากรพ.แนบ​ พร้อมใบแลกคาบในวันที่ลากิจทุกครั้ง​ ทำถูกต้อง​ตามกฏระเบียบ​ของราชการซึ่งโดยเกณฑ์​การลาต้องลาร่วมกันไม่เกิน23​ วันนะคะถึงจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top