เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน

เคยได้ยินคำว่า  การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) กันไหมครับ คำนี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่องค์การยูเนสโกใช้ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยในแต่ละประเทศให้มีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การยูเนสโกก็ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว เช่น มีการจัดทำระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จัดให้มีนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และมีระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 

           จากนโยบายนี้ ทำให้โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ต้องเปิดรับเด็กในแต่ละชั้นโดยต้องไม่มีระบบคัดสรร ซึ่งในแง่ดีถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษา แต่การที่ต้องรับเด็กโดยไม่ผ่านระบบคัดกรองนี้ ทำให้เกิดผลกระทบในระบบการศึกษาไทย เพราะความแตกต่างในพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนทำให้การจัดการเรียนการสอนของครูนั้นทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเทคนิคที่ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวคือแนวจัดการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

 

 

ภาพ : shutterstock.com

 

           การศึกษาแบบเรียนรวม หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า การเรียนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยยึดหลักการไม่แบ่งแยกเด็กจากความบกพร่องหรือระดับพื้นฐานความรู้ ซึ่งลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่เป็นข้อแตกต่างจากรูปแบบการจัดการศึกษาตามปกตินั้น ได้แก่

 

          1. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

          2. เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนพร้อมกัน

          3. โรงเรียนจะต้องปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกด้านเพื่อให้สามารถสอนเด็กได้ทุกคน

          4. โรงเรียนจะต้องให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือต่าง ๆ ทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นนอกเหนือจากเด็กปกติทุกคน

          5. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบในโรงเรียนปกติทั่วไปโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุด

 

           ซึ่งถ้าสังเกตจากลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จะเห็นได้ว่า การบริหารทรัพยากรในโรงเรียนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคน ทั้งที่เป็นเด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกันได้ในชั้นเรียนเดียวกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจของระบบการศึกษาแนวนี้

 

สำหรับรูปแบบของการเรียนรวมนั้น มีหลากหลายแบบ ตามความจำเป็นของผู้เรียนและความพร้อมของสถานศึกษา ซึ่งแบ่งคราวๆ ออกเป็น 6 รูปแบบ อันได้แก่

          1. ชั้นเรียนปกติเต็มเวลา เป็นรูปแบบเป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในการเรียนรวม คือ เด็กทุกคนแม้จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากพื้นฐานที่ไม่แน่น หรือเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็ต้องสามารถเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนเดียวกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กจะเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหามากนั้น หรือได้รับการประเมินแล้วว่าสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติ

          2. ชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและบริการให้คำปรึกษา เป็นรูปแบบของการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนตามปกติ แต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะอยู่ในความดูแลของครูการศึกษาพิเศษ หรือนักจิตวิทยาในโรงเรียน

          3. ชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและบริการครูเดินสอน เป็นรูปแบบของการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนตามปกติ โดยมีครูหรือวิทยากรที่เชี่ยวชาญมามาสอนและให้คำแนะนำกับครูประจำชั้น

          4. ชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและการสอนเสริมนอกเวลา เป็นรูปแบบของการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนตามปกติ และเพิ่มเติมการสอนเสริมนอกเวลาตามความจำเป็นของเด็ก ซึ่งมีทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

          5. ชั้นเรียนพิเศษควบคู่ชั้นเรียนปกติ เป็นรูปแบบที่มีการแยกชั้นเรียนพิเศษกับชั้นเรียนปกติในบางวิชา ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในวิชาหลักที่สำคัญ

          6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการแยกชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ออกจากชั้นเรียนปกติโดยสิ้นเชิง เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่มีชั้นเรียนแบบนี้ จะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษที่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก

 

 

ภาพ : shutterstock.com

 

จะเห็นได้ว่าทั้ง 6 รูปแบบนี้ แบบที่ 1 ถือเป็นเป้าหมายหลักที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด เพราะถึงว่าเป็นการเรียนร่วมที่สมบูรณ์ แต่นั่นก็ต้องถึงอยู่กับสภาพความพร้อมของเด็กว่าจะเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใด และเมื่อเราได้รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้ว สำหรับเทคนิคในการส่งเสริมเด็กในชั้นเรียนร่วมนั้น ผมคิดว่า 9 ข้อนี้คือเทคนิคที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการเริ่มต้นชั้นเรียนรวม

 

          1. เริ่มต้นจากการปรับทัศนคติของครู โดยต้องมีความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนแม้แตกต่างกันแต่แต่ทุกคนนั้นสามารถพัฒนาได้

          2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก โดยเริ่มจากเรื่องที่เด็กมีประสบการณ์เดิม เรื่องที่ง่ายและเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กก่อน

          3. ปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

          4. ใช้การเสริมแรงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยจะต้องให้อย่างเป็นระบบคือให้ทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรม และควรให้เป็นครั้งคราว เพื่อให้พฤติกรรมที่นั้นคงทน

          5. ให้เด็กที่เข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้แล้วสอนช่วยสอนหรือแนะนำเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจ ซึ่งการที่เด็กช่วยแนะนำกันจะมีแนวโน้มทำให้เด็กที่ไม่เข้าใจพัฒนาตามเด็กที่เข้าใจในเนื้อหาได้

          6. เปิดโอกาสให้เด็กๆ มีสิทธิเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจก่อนและหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กชอบและช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ่น

          7. ไม่ควรว่ากล่าวติเตียนในข้อผิดพลาดของเด็กที่เกิดขึ้น และพยายามกระตุ้นให้เขาทำมันใหม่อีกครั้ง

          8. สังเกตพฤติกรรมของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขเท่าที่เป็นไปได้

          9. ใช้กิจกรรมที่ครูสามารถประเมินผลให้เด็กทราบได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียน

 

จะเห็นได้ว่า 9 ข้อที่ผมยกมานั้น ไม่ใช่เรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรงเกินไปนัก ในการจะส่งเสริมให้เด็กที่มีข้อแตกต่างด้านการรับรู้ สามารถที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนด้วยกันได้ แต่อย่างไรก็ดี เราก็ยังจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมตามศักยภาพและความพร้อมของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ว่า การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) อย่างแท้จริง

ข้อมูลอ้างอิง

https://sites.google.com/site/reiynrwmtrp/reiyn-rwm-khux-xari

 

http://oservice.skru.ac.th/ebookft/621/chapter_4.pdf

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.trueplookpanya.com

อ่านแล้ว 

2 ความเห็นบน “เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน

  1. นงเยาว์ บุญสุข นงเยาว์ บุญสุข พูดว่า:

    ใช่ค่ะ…หากโรงเรียนเห็นความสำคัญจะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นแน่นอนค่ะ

    1. ดลฤดี ดลฤดี พูดว่า:

      ในขณะที่เราต้องสอนปกติ มีนร.เรียนเรียนช้า ไม่เข้าใจ ไม่สนใจเรียน ชวนเพื่อนคุย แกล้งเพื่อนที่ตั้งใจเรียน …..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top