เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสนหลักล้านภายในเวลาไม่กี่วินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” และมอบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ ที่ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก 16 สูตรหลัก สามารถน ามาผสมผสานกันและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดคำนวณได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการศึกษา ค้นหา และรวบรวมข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาถอดบทเรียน และพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (แบบเวทคณิต) และน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 37 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1- 2 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 50 โรงเรียน และมีการปรับปรุงหลังการทดลองใช้ ทั้งนี้ ผลการทดลองใช้แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ และครูผู้สอนมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการน าไปจัดการเรียนรู้ บางส่วนได้นำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึกนักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นควรให้มีการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาต่อไป

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top