เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้เลื่อนชั้น และจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสําคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงได้กําหนดขอบเขตการประเมิน ตัวชี้วัด ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และรูปแบบการประเมินไว้ในเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สําหรับเอกสาร “แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน” ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ โดยสถานศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่าเอกสารฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถนําสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ขอบคุณข้อมูล : รักครู.com

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top