Read More
คลิปวีดีโอ, สาระความรู้

613121004_กระบวนการจัดการสภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ)

https://www.youtube.com/watch?v=oB-R86y3FUQ

Read more

Read More
คลิปวีดีโอ

613111078_Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ

https://www.youtube.com/watch?v=llrjh6Ch9m0

Read more

Read More
คลิปวีดีโอ

614181062 การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS)

https://www.youtube.com/watch?v=3B9WHkhFXUc

Read more

Read More
คลิปวีดีโอ

612011003_การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี

https://www.youtube.com/watch?v=R9EC9W8lQpk

Read more