Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ด่วน!! ตรวจสอบสถานะอบรมคูปองครู 2561 (*อ่านให้จบ เพื่อประโยชน์ของคุณครูเอง*)

ตรวจสอบสถานะได้ตรงนี่ คุณครูสามารถตรวจสอบสถานะอบรมคูปองครู 2561 ง่ายๆเพียงแค่ “กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน” ของคุณครูทางเทรนครูนำตัวอย่าง สถานะการอบรม 3 รูปแบบ ดังนี้1.หลักสูตรแบบ เวิร์คช็อป2.หลักสูตรแบบ ออนไลน์3.หลักสูตรแบบ ผสมสื่อออนไลน์แต่ละประเภทจะแสดงผลอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ หลักสูตร “เวิร์คช็อป”1.หากผ่านการอบรม จะขึ้นสีเขียว “ผ่านการอบรม”...

Read more

Read More
Uncategorized, ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานการบริการที่ดีการพัฒนาตนเองการทำงานเป็นทีมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ได้แก่– การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้– การพัฒนาผู้เรียน– การบริหารจัดการชั้นเรียน– การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน–...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

นายก ส.บ.ม.ท.ค้านกลับไปใช้ “ครูใหญ่”

      นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยกรณีที่นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ) ได้เสนอในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้คำว่าครูใหญ่เหมือนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลว่า "การที่หัวหน้าครูกลับมาใช้คำว่าครูใหญ่ก็น่าจะทำให้มีพลังในการปฏิรูปเพื่อการศึกษาของเด็กมากกว่า" นั้น เห็นว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยมองภาพการจัดการศึกษาที่คลาดเคลื่อน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนและไม่ตอบโจทก์ในเรื่องคุณภาพผู้เรียนและที่สำคัญคือไม่เคยมีการถามครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาเสียก่อนว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอะไรดีขึ้นต่อการศึกษาของเด็กอย่างไร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงตามมตินี้จริงๆก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนป้ายชื่อตำแหน่งทั่วประเทศ เปลี่ยนบัตรข้าราชการใหม่ เปลี่ยนบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ เปลี่ยนป้ายบ่งบอกตำแหน่งหัวหน้าครูทุกโรงเรียนเสียใหม่ ฯลฯ ซึ่งคงจะต้องทำให้สิ้นเปลืองอีกกี่ล้านบาท       "ผมอยากให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายได้เข้าใจเสียใหม่ว่า ผู้บริหารโรงเรียนทุกวันนี้ไม่เคยคิดว่าตนเองเป็น หัวหน้าครู แต่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...

Read more