Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

หวั่นข้อสอบวัดทักษะอนาคตทำให้เด็กตจว.เสียเปรียบ

( 22เม.ย.)ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงข้อสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชา การสอบ และพิ่มการวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ จิตวิญญาณเพื่อประชาชน เป็นต้น โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2565 ตนเห็นว่าเป็นข้อดี และที่ทปอ.จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขก็ยิ่งดี...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

เวิลด์แบงก์ชี้คุณภาพการศึกษาไทยถดถอย

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กพฐ.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้นำสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการทบทวนรายจ่ายด้านการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได้มอบให้ธนาคารโลกประจำประเทศไทย เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก( The World Bank)เป็นที่ปรึกษามาหารือ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวระบุว่า ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ทักษะของผู้เรียนกลับมีแนวโน้มลดลง โดยคุณภาพของการศึกษาถดถอยลง มีการขาดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายด้านการศึกษาของไทยเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษา และการขาดแคลนครูเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำ ประธาน กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพของเด็กและการขาดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณได้ คือ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ควบรวมโรงเรียนตามแผนและนโยบายที่กำหนด...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการออกข้อสอบ

การสอบ คือ เครื่องมือทางการวัดและประเมินผลอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินทักษะความรู้ของผู้เรียนในระบบการศึกษา ด้วยเพราะความที่ผลการสอบนั้นจะออกมาเป็นค่าคะแนน ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ผลหรือออกเกรดได้โดยไม่มีความคลาดเคลื่อนจากตัวแปรภายนอก เช่น อคติต่างๆ              การสอบนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 4 องค์ประกอบด้วยกัน นั้นคือ                   ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

แจกฟรี !!! กระดาษคำตอบ 3 รูปแบบทั้ง 20 50 และ 100 ข้อ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่! ขอบคุณข้อมูลจาก : www.krunhongonline.com

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน

เคยได้ยินคำว่า  การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) กันไหมครับ คำนี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่องค์การยูเนสโกใช้ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยในแต่ละประเทศให้มีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การยูเนสโกก็ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว เช่น มีการจัดทำระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จัดให้มีนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และมีระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น            จากนโยบายนี้ ทำให้โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ต้องเปิดรับเด็กในแต่ละชั้นโดยต้องไม่มีระบบคัดสรร ซึ่งในแง่ดีถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษา แต่การที่ต้องรับเด็กโดยไม่ผ่านระบบคัดกรองนี้...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

เรื่อง การเรียนซ้ำชั้น เป็นเรื่องที่เป็นยาขมของเกือบทุกโรงเรียน และของเด็กหลายคน หลายๆโรงเรียนเมื่อจะให้เด็กเรียนซ้ำชั้น ก็ให้เด็กลงไปอยู่ชั้นเดิมเลย ซึ่งยังเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนักสพฐ. โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาตรการ หรือ แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น ออกมาตั้งแต่ ปี 2559  ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์  ซึ่งเป็นเลขา กพฐ. ในสมัยนั้นโดย สพฐ. ได้ยืนยันว่า ไม่ได้มีนโยบายไม่ให้เด็กซ้ำชั้น จึงมีแนวทางมาให้ ผู้บริหารและครู ได้ปฏิบัติ ดังนี้ ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ครูต้องเป็น “โค้ช”…อ่านเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง

นักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทุกๆ ภาคการศึกษาใหม่ แต่คุณครู ส่วนใหญ่มักยังยืนหยัดยืนยงคงที่ไม่แปรเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่คุณครูเคยใช้ก็มักจะอนุรักษ์ความดั้งเดิมเอาไว้เหนียวแน่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลง บทบาทของคุณครูก็ชอบที่จะดำเนินไปแบบเดิมๆ คาดหวังให้นักเรียนต้องฟังและเชื่อตามคำสอน…ห้ามเถียงห้ามโต้แย้งสวนทางกับนักเรียนที่มีทักษะในการท่องโลกอินเตอร์เน็ทซึ่งสะสมข้อสงสัยไว้มากมายต้องการให้คุณครูช่วยชี้แนะดับข้อสงสัยหากคุณครูจะเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เปิดใจให้โล่ง ทำความเข้าใจโลกในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกจะแข่งขันกันด้วย 3 เรื่อง คือ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม (e.g.Logistic, E-Commerce) จะเข้าใจว่าโรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับสอนให้อ่านออกเขียนได้แค่ตามตำราเท่านั้น แต่ต้องเป็นที่ที่โค้ชให้เด็กใฝ่รู้ ไม่ใช่เรียนกันจนเกิดการรังเกียจความรู้ หรือไม่เห็นค่าของตนเองด้วยกระบวนการจัดลำดับ / สอบ /วัดผล...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สื่อนอกชี้เครื่องแบบนักเรียนเป็นตัวขวางความคิดสร้างสรรค์ของไทย

แม้ว่ากรณีชุดไปรเวทของกรุงเทพคริสเตียนจะผ่านพ้นมานานถึง 4 เดือนแล้ว แต่ประเด็นนี้ก็ยังค้างคาในความรู้สึกของคนไทยหลายๆ คนโดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการให้ปฏิรูประเบียบที่บังคับให้นักเรียนนักศึกษามใส่เครื่องแบบ แม้แต่สื่อต่างประเทศก็ยังติดตามเรื่องนี้ ล่าสุดคือ Nikkei Asian Review ของญี่ปุ่น ได้เสนอบทความเรื่อง Tailor-made uniformity threatens Thai creativity (เครื่องแบบสั่งตัดเป็นภัยต่อความคิดสร้างสรรค์ของไทย) โดยสรุปผู้เขียนบทความนี้ชี้ว่า ประเทศไทยให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอก มากกว่าที่จะสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นตัวของตัวเองของปัจเจกบุคคล หากไทยยังเน้นเครื่องแบบมากกว่าการเติบโตอย่างมีอิสรเสรีของเยาวชน จะทำให้ไทยล้มเหลวในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่รัฐบาลเสนอนโยบายไทยแลนด์...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ขอบคุณข้อมูลจาก  www.รักครู.com หนังสือแจ้ง สพท. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2562

Read more

12