Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกหัดอนุบาล 50 กว่าแบบฝึก 50 กว่าสัปดาห์

1.แผนพัฒนาการศึกษาสามปี2.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา3.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม4.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม5.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ6.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน7.ใบงานลากเส้นตามรอยประ18.ใบงานลากเส้นตามรอยประ29.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา10.ใบงานสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย11.ใบงานสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน12.ใบงานสัปดาห์ที่7หนูทำได้13.ใบงานสัปดาห์ที่8 หนูน้อยน่ารัก14.ใบงานสัปดาห์ที่9 วันอาสาฬหบูา-วันเข้าพรรษา15.ใบงานสัปดาห์ที่10 อวัยวะและการดูแลรักษา

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

การเล่าเรื่องการเมืองยุคใหม่ให้น่าสนใจ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่นับวัน การเมืองบ้านจะร้อนแรงขึ้นทุกขณะจิต และกลายเป็นเรื่องราวที่เข้าใจยากจนผู้ใหญ่อย่างเราเองยังอยากที่จะเข้าใจ แต่การเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญต่อสังคมถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นหมายว่า คุณครูจะต้องอธิบายนักเรียนถึงเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน “การเมือง ไม่ใช่เรื่องของนักการเมือง หรือการเลือกตั้ง แต่เป็นการจัดสรรทรัพยากรให้ทุกคน” ตัวอย่างการสอนเรื่องการเมือง จาก The Potential กิจกกรรมประชาธิปไตยในกระป๋องมันฝรั่ง โดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์ คุณครูวิชาสังคมศึกษา ม.4 กับ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการสำหรับใช้ในงานอนามัยของโรงเรียน  ในรูปแบบของ Excel ที่ใช้งานได้ไม่ยากอย่างที่คิดเป็นโปรแกรม เขียนขึ้นโดยท่าน น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล  ตั้งแต่ปี 2554แต่คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ปล. โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดอยู่ที่เราต้องคำนวณอายุของเด็กเอง ไม่เหมือนของ กรมอนามัย แต่โปรแกรมนี้ดูค่าง่ายกว่า ลองเลือกใช้ดูครับ: ประเมินภาวะการเจริญเติบโต – Version –...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

ในสมัยที่บทอาขยานกำลังได้รับความนิยมน้อยลง การเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือของเด็กก็ไม่สนุกเหมือนเดิม หากได้อ่านบทอาขยานเชื่อว่าเด็กๆจะต้องสนุกสนานและชอบอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น บทอาขยานนี้นอกจากมีบทอ่านแล้ว ในหน้าต่อจากบทที่อ่าน ยังบอกชื่อผู้แต่ง ข้อสังเกต ลักษณะที่มา คุณค่า ฉันทลักษณ์ ด้วยบทอาขยานภาษาไทย เล่มนี้ได้มาเพราะความอนุเคราะห์ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 ท่านได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ จึงได้มีโอกาสเอามาฝากเพื่อนครูขอบคุณข้อมูลจาก : รักครู.com ดาวน์โหลด : บทอาขยานภาษาไทย...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคที่ดีการที่นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นอันจะส ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าร ่วมกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความยั่งยืนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และแนวทางการบริหารบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน)และเพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปตามภารกิจของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทางกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือ การดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ดีมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารอาหารกลางวันในโรงเรียน จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ถูกต้องระยะเวลาที่โรงเรียนต้องดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพและคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียน...

Read more