Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

“สร้างคน สร้างอาชีพจากหม่อน-ไหม” (18/6/62)

“สร้างคน สร้างอาชีพจากหม่อน-ไหม”

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น ม.4 (18/6/62)

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18/6/62)

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

รายงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (18/6/62)

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ (18/6/62)

กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (18/6/62)

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

Read more