Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีหัวข้อดังต่อไปนี้– อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง– คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง– การคิดขั้นพื้นฐาน– การคิดขั้นสูง– การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย– การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)– การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้– การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทุกขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มุ่งหวังให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ !!

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

8 เทคนิค ฝึกให้เป็นคนเรียนเก่ง

1.ไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ควรค้างการบ้านไว้นานๆ เป็นดินพอกหางหมู บางครั้งใช้เวลามากกว่าเดิม 3 เท่าถึง 4 เท่า ดังนั้นควรทำซะเลยอย่าปล่อยให้พอกจะดีกว่าเยอะ2. รู้จักแบ่งเวลาให้เป็นขอแค่เราแบ่งเวลาให้เป็น เวลาไหนเล่นก็เล่น เวลาไหนเรียนก็เรียน จะเล่นวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ขอเจียดเวลามาเรียนนอกเหนือจากในห้องเรียนสักวันละ 30 นาที 1 ชั่วโมงก็พอแล้ว3. หมั่นทบทวนล่วงหน้า-หลังเรียนอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนสัก 10-15 นาที อ่านผ่านๆ แค่หัวข้อก็พอว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง...

Read more