Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ศิลปะในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

นอกจากครูจะมีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีแล้ว ครูควรนำสื่อมาสร้างช่องทางการรับรู้ของผู้เรียน จากผลการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ คนทั่วไปสามารถจดจำได้ 10  % ของสิ่งที่อ่าน20% ของสิ่งที่ได้ยิน30% ของสิ่งที่ได้เห็น และได้ยิน70%  ของสิ่งที่ได้พูดหรือซักถาม  90%  ของสิ่งที่เขาพูดขณะปฏิบัติ  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ในขณะเดียวกันการสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น  ร่วมมือที่จะเรียนรู้  มีบรรยากาศที่ดี หลักการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมต้องนำมาใช้คือ การพูดให้เข้าใจง่าย   ต้องได้เนื้อหาสาระ คละเคล้าความสนุก มีการปลุกสมองให้รู้จักคิด ช่วยพิชิตปัญหา...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ  จะมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต              การสร้างวินัยเชิงบวกนั้น มีความแตกต่างจากการลงโทษปกติ เพราะการลงโทษโดยทั่วไปนั้น เป็นการบังคับให้หยุดพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ทันที แต่ไม่อาจจะทำให้เด็กสำนึกได้ด้วยตัวเอง และยิ่งลงโทษมากเท่าไหร่ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านของเด็กก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างวินับเชิงบวกที่เน้นการพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนานกว่าวิธีแรก แต่ถ้าสามารถทำให้สำเร็จ จะทำให้เด็กมีวินัยจากใจของตัวเองและจะเป็นผลที่ดีต่อเด็กไปในระยะยาว   ...

Read more