เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (4/06/62)

                                                         บทคัดย่อ

                    การศึกษา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 2 : ดนตรี) เรื่อง รอบรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 2 : ดนตรี) เรื่องรอบรู้ดนตรีไทย และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 2 : ดนตรี) เรื่องรอบรู้ดนตรีไทย  ดำเนินการศึกษาโดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้ดนตรีไทย จำนวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 34 คน กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 2 : ดนตรี) เรื่องรอบรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 19 แผน  เวลาที่ใช้ 19 ชั่วโมง  เก็บข้อมูลคะแนนของนักเรียนจากการทำแบบฝึกทักษะแต่ละชุดเป็นรายบุคคล  เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว ให้นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง รอบรู้ดนตรีไทย จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ%  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  และการทดสอบที  t-test

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top