Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี MP3 เพลงลูกเสือ

รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 1 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 2 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 3 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 4 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ 2562

ความสําคัญของเด็กปฐมวัยปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไปเด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคํากล่าวของ ศ.ดร.เจมส์เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ทํางานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะนําสู่ความสําเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

“5 โรคร้าย” อันตรายต่อชีวิต “ครู” 

โดยข้อมูลจากศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ (TCELS) ที่ได้สำรวจพฤติกรรมครูไทยแล้วพบว่า ครูไทยมีสภาวะเสี่ยง เป็น 5 โรค ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพต่อเหล่าครูไทยดังนี้1. โรคเครียดไปจนถึงซึมเศร้า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบที่หนักมาก ส่งผลให้ครูเหนื่อย จากการที่ต้องรับผิดชอบทั้งลูกศิษย์และภาระงาน หรือบางทีนอกจากภาระงานที่มี ยังมีเรื่องอื่นๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและครอบครัว ก็อาจทำให้ครูประสบภาวะทางอารมณ์ได้ง่าย เพราะฉะนั้นคุณครูต้องมั่นตรวจสอบความรู้สึก และอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอว่าเศร้าผิดปกติไปหรือไม่2. โรคอ้วน ส่วนมากจะมาจากเรื่องการรับประทาน, การดื่มแอลกอฮอล์, ไม่ออกกำลังกาย และความเครียด...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ.

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณ ปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ. บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณ ปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ. ขอบคุณข้อมูลจาก www.รักครู.com

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีหัวข้อดังต่อไปนี้– อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง– คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง– การคิดขั้นพื้นฐาน– การคิดขั้นสูง– การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย– การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)– การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้– การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทุกขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มุ่งหวังให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ !!

Read more

«45678»