เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

หน้าหลักเทรนครู ฟอรั่ม ห้องครูบูรณาการและทั่วไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกมการศึกษา

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย 3500500595861 3500500595861 2 ปี, 5 เดือน มาแล้ว

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10947
  3500500595861
  3500500595861
  Participant

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  โดยการใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
  ชื่อผู้วิจัย : นางสุรภี   ชัยมงคล
  ปีที่ทำการวิจัย 2562
  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย สังกัดกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 8 หน่วยการเรียน 32 แผน 2) เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในด้านการจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบและการจัดลำดับ จำนวน 32 เกม 3) แบบทดสอบระหว่างเรียน 4) แบบทดสอบหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของชั้นอนุบาล 3 จำนวน 20 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ แบบทดสอบในด้านการจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับ และ 5) แบบสังเกตทักษะการเล่นเกมการศึกษาของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะใช้การหาค่าร้อยละแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80.00 และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ส่วนการสังเกตทักษะการเล่นเกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการนำคะแนนจากการสังเกตทักษะมาหาค่าเฉลี่ยและแปลความตามช่วงคะแนนที่กำหนดแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

  ผลการศึกษาพบว่าได้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในด้านการจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 32 แผน และเกมการศึกษา จำนวน 32 เกม เป็นแผนการจัดประสบการณ์และเกมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้อย่างเหมาะสม ผลการสร้างเกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ผลการใช้เกมการศึกษาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.34/92.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

  และผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในด้าน การจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ  ร้อยละ 80.00 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจและการมีส่วนร่วม ด้านการรู้จักการสังเกตและการแก้ปัญหา ด้านการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้านการเก็บเกมหลังเลิกเล่น อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน

  • กระทู้นี้ถูกดัดแปลง 2 ปี, 5 เดือน มาแล้ว โดย 3500500595861 3500500595861

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็น เพียงสมัครสมาชิกกับ “เทรนครู”

กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top