เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

หน้าหลักเทรนครู ฟอรั่ม ห้องครูคณิตศาสตร์ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุ

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  3471100489348 3 ปี, 8 เดือน มาแล้ว

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #8702

  3471100489348
  Participant

  ชื่อเรื่อง             การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา

  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

  ผู้วิจัย               นางสาวอมรรัตน์  งามจิตร

  ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  สังกัด               โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) กองการศึกษา

  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

  ปีที่พิมพ์            2562

   

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 2). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ระยะเวลา 10 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที รวม 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และแบบประเมินความพึงพอใจ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ dependent

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) หลังการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ที่มีต่อกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็น เพียงสมัครสมาชิกกับ “เทรนครู”

กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top