เทรนครูขอร่วมส่งเสริม

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครู


แบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะรายบุคคลของเทรนครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูได้ประเมินตนเองด้านสมรรถนะทางวิชาชีพเบื้องต้น ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา โดยคุณครูจะได้ค้นพบสมรรถนะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งการแนะนำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ในโครงการคูปองครู