Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

กมว.ออกเกณฑ์ใหม่ให้ใบวิชาชีพทางการศึกษา

(10 มิ.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม กมว.มีมติเห็นชอบการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะเริ่มใช้กับนิสิต นักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรครูทุกคนเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยจะสอบวิชาความเป็นครู และ วิชาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.1) จำนวน 17 สาขา“ จากเดิมที่คุยกันว่าจะสอบแค่วิชาความเป็นครู...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

กมว.สรุปไม่ส่งตีความ “ปฎิบัติการสอน”

(6พ.ค.)รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว. ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม กมว.ได้พิจารณากรณีที่ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ได้ยื่นหนังสือถึงนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เรื่องการตีความมาตรา 44 (ก) (3) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 1...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

กมว.เคาะป.บัณฑิตต้องสอบรับตั๋วครู

(11มี.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)ครู ว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ โดยที่ประชุมเห็นว่า ปีการศึกษา 2562 ให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ตามที่คุรุสภาอนุมัติให้เปิดสอนไปก่อนได้ ขณะเดียวกัน กมว.จะประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ให้รวบรวมข้อมูลว่า ยังมีครูในสังกัดกี่คนที่ไม่จบวุฒิครูโดยตรง และจำเป็นที่ต้องการวุฒิครู เพื่อ...

Read more