Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

เอกสารชุดนี้ จัดทำโดย นางนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ขอขอบพระคุณที่ท่านนำมาเผยแพร่เพื่อวิทยาทานให้กับทุกโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่!!

Read more