Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

กมว.ออกเกณฑ์ใหม่ให้ใบวิชาชีพทางการศึกษา

(10 มิ.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม กมว.มีมติเห็นชอบการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะเริ่มใช้กับนิสิต นักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรครูทุกคนเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยจะสอบวิชาความเป็นครู และ วิชาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.1) จำนวน 17 สาขา“ จากเดิมที่คุยกันว่าจะสอบแค่วิชาความเป็นครู...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

เชื่อครูค้านพ.ร.ก.การศึกษาเพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

(23 เม.ย.)ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มครูออกมาคัดค้านการออก พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ ว่า กอปศ.ยินดีรับฟังความเห็นเหล่านั้น แต่กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะปรับเป็น พ.ร.ก.ได้มีการรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว แม้จะออกมาคัดค้าน กอปศ.ก็คงไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะ กอปศ.ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา รวมถึงผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลไปแล้ว อย่างไรก็ตามคิดว่าการที่ครูออกมาคัดค้านอาจเกิดจากความไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของ กอปศ.ที่เน้นเรื่องของความเป็นครู ให้ศรัทธาความเป็นครู ยกย่องครู ไม่ใช่ยกย่องการบริหาร แต่สังคมที่เปลี่ยนจากการเป็นครูหรือครูใหญ่แล้วเป็นผู้บริหาร เลยทำให้ผู้บริหารมีความสำคัญกว่าครูใหญ่ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นเหมือนการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกที่เน้นการบริหารสมัยใหม่...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.มีคำสั่งย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย

สพฐ.มีคำสั่งย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และการดำเนินการทางวินัย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่!! ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ผู้บริหาร LEARNCORPORATION แนะใช้การศึกษาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง) กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรด้านการศึกษาชั้นนำของไทย องค์กรแห่งการสร้างโอกาสและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทุกช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้ทำงานด้านนวัตกรรมการศึกษามานานกว่า 15 ปี อาทิ Blended Learning solution เพื่อครูและนักเรียน เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, สถาบันอบรมพัฒนาครู เทรนครูฯ, ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยนักเรียนเตรียมตัวสอบ TCASter ฯลฯ...

Read more

Read More
Uncategorized, ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ครม. ไฟเขียวตั้งบอร์ดPISA กำหนดนโยบาย-ทิศทางพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ (โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA))โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

6 มี.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องนำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาโลกที่จะได้เห็นในปี 2019 การเติบโตของการคิดเชิงคำนวณในทุกวิชาและทุกเกรด

ตามรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการมีงานทำของ World Economic Forum ในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในปีนี้มากกว่า 65% มีแนวโน้มที่จะได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ยังไม่มีอยู่ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม และยังรวมไปถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนทำให้เด็กขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การคิดเชิงคำนวณ” สำหรับแนวทางการศึกษาในปี 2019 คาดว่าจะเห็นกิจกรรมทางการศึกษาและบทเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าจะได้เห็นคุณครูที่จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการคิดเชิงคำนวณนี้ไว้ในวิชาทุกวิชา ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Digital Promise ได้รายงานถึงความเชื่อมโยงระหว่างการคิดเชิงคำนวณกับการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ว่า “การคิดเชิงคำนวณเป็นทั้งทักษะในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ - การสร้างค้นพบ และความเข้าใจโลก ส่วนคอมพิวเตอร์เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น” เนื่องจากการคิดเชิงคำนวณเป็นแนวทางการสอนที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากแนวคิดนี้ยังเป็นแนวความคิดใหม่ที่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทนที่แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการท่องจำเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

4 เทรนด์การศึกษาที่น่าจับตามองในปี 2019

No More Snow Days : สอนไม่หวั่นแม้วันอากาศไม่เป็นใจ ต่อไปนี้เด็กๆ จะอ้างว่าขาดเรียนเพราะสภาพอากาศเลวร้ายอีกไม่ได้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้แม้อยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นวันที่มีพายุหรือหิมะตก เพราะทางการศึกษาของอเมริกาได้กำหนด “วันแห่งหิมะ” ขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆ ไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาโรงเรียนโดบสามารถเรียนทางไกลได้จากที่บ้าน โดยเริ่มที่รัฐ Camden Rockport และ Maine ซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวนเป็นอันดับต้นๆ ของอเมริกา โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่...

Read more

12