Read More
ประกาศกระทรวง, อัพเดทข่าวสาร

สรุป !! เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปี 2561

เนื่องจากคราวที่แล้วผมพูดถึงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว คราวนี้มาดูกันว่า หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากของเดิมกันยังไง ไปดูกันครับหมวด ในครึ่งปีที่แล้วมา ผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกัน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะยึดจาก หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550...

Read more