Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ตัวอย่างแผนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) พร้อมกิจกรรมสะเต็ม

ดาวน์โหลดแผนการสอนและกิจกรรมสะเต็มทั้งหมด รายละเอียดแผนการสอนมีดังนี้- แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีแนวสะเต็มศึกษา- แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี- แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวสะเต็มศึกษา- แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์- แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอบคุณข้อมูลจาก : http://iclassroom.obec.go.thตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา - วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ฉบับรับการประเมินครูดีเด่น STEM Education...

Read more