Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

การลาของข้าราชการ จัดเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่ง ที่ข้าราชการได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงเรื่องดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำ คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน แนวทางการตอบข้อหารือของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นแนวทางให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในการศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิด  ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ติชม ทุกประการ เพื่อจะได้พิจารณาด...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

50 ทรงผมข้าราชการหญิง เมื่อสวมชุดเครื่องแบบ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวการศึกษา รักครูดอทคอม และ www.thainarak.netถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนที่เป็นข้าราชการ  เมื่อได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบ  ด้วยพิธีการและชุดที่เป็นทางการ เราจึงจำเป็นต้องทำผมให้ดูสุภาพเรียบร้อย ไม่ว่าจะโอกาสสำคัญไหนๆ “ทรงผมแบบเกล้า”   ที่มีดีไซน์เรียบง่ายถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ หากใครที่ชอบเกล้าผมด้วยการถักเปียควรเลือกเป็นการถักเปียเส้นเล็กและแน่น เพื่อให้เข้ากับชุดที่สวมใส่ แบบทรงผมข้าราชการและทรงผมรับปริญญาสำหรับชุดข้าราชการสีขาว

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเนื่องจากมีคำถามจากคุณครูที่อยู่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กว่าสามารถเลื่อนวิทยฐานะแบบคุณครูที่สังกัด สพฐ. ได้หรือเปล่า ซึ่งที่จริงทางสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ออกหนังสือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเอาไว้ โดยเมื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โดยต่อมาหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูมีสิทธิจะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการได้โดยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะดังกล่าวให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป...

Read more