Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6  จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ทั้งหมด 11 ไฟล์  สามารถเข้าไปโหลดได้เลยครับ  ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ขอบคุณข้อมูลจาก : รักครู https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/19815/?fbclid=IwAR3TWXFB7p3DxNCQcIJbx_aKwhHyppXBaBATMcKCnN4hbLwWclk8WU_Yl_o

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การบวก ลบ เเละคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4/06/62)

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการที่นี่!

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดที่นี่! สื่อการสอน เพลงคณิตศาสตร์ 96 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 1 จำนวน 46 เพลง ดาวน์โหลดเพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 2 จำนวน 48 เพลง ขอบคุณข้อมูล www.hongpakkroo.com

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลําดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 38 คน ได้มา จาการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)ระยะเวลา 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 แผนจํานวน12 คาบคาบละ...

Read more