Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ครูอนามัยโหลดเลย สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร.14

สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร.14) เป็นเอกสารที่สําคัญและมีประโยชน์ในการนําข้อมูล สุขภาพมาใช้วางแผนการดําเนินงาน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ทบทวนและประเมินและการปรับปรุง แก้ไข/พัฒนา ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ขอบคุณข้อมูล : รักครู ดาวน์โหลดเอกสาร : สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร.14

Read more