Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้เลื่อนชั้น และจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสําคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงได้กําหนดขอบเขตการประเมิน ตัวชี้วัด ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และรูปแบบการประเมินไว้ในเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัด...

Read more