Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีหัวข้อดังต่อไปนี้– อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง– คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง– การคิดขั้นพื้นฐาน– การคิดขั้นสูง– การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย– การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)– การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้– การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

Read more