Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทุกขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มุ่งหวังให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด อปท. ปรับปรุง 2562

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนด...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคที่ดีการที่นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นอันจะส ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าร ่วมกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความยั่งยืนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และแนวทางการบริหารบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน)และเพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปตามภารกิจของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทางกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือ การดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ดีมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารอาหารกลางวันในโรงเรียน จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ถูกต้องระยะเวลาที่โรงเรียนต้องดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพและคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียน...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือสร้าง E-Portfolio ด้วย Google Site

1.เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีด้วย Google Account แล้วเลือก ไดรฟ์ ดังภาพ 2. เข้าใช้งาน Google Sites โดยคลิกเลือก “ใหม่(New)” จากนั้นเลือก “Google Sites”

Read more