Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ  จะมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต              การสร้างวินัยเชิงบวกนั้น มีความแตกต่างจากการลงโทษปกติ เพราะการลงโทษโดยทั่วไปนั้น เป็นการบังคับให้หยุดพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ทันที แต่ไม่อาจจะทำให้เด็กสำนึกได้ด้วยตัวเอง และยิ่งลงโทษมากเท่าไหร่ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านของเด็กก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างวินับเชิงบวกที่เน้นการพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนานกว่าวิธีแรก แต่ถ้าสามารถทำให้สำเร็จ จะทำให้เด็กมีวินัยจากใจของตัวเองและจะเป็นผลที่ดีต่อเด็กไปในระยะยาว   ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน

เคยได้ยินคำว่า  การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) กันไหมครับ คำนี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่องค์การยูเนสโกใช้ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยในแต่ละประเทศให้มีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การยูเนสโกก็ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว เช่น มีการจัดทำระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จัดให้มีนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และมีระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น            จากนโยบายนี้ ทำให้โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ต้องเปิดรับเด็กในแต่ละชั้นโดยต้องไม่มีระบบคัดสรร ซึ่งในแง่ดีถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษา แต่การที่ต้องรับเด็กโดยไม่ผ่านระบบคัดกรองนี้...

Read more