Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง

สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ได้เผยแพร่หนังสือการฝึกอ่านคล่องเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2 – ป.6 แอดมินก็เลยนำมาแชร์เผื่อจะมีคุณครูท่านใดสนใจ อ่านคล่องเขียนคล่องป.2 อ่านคล่องเขียนคล่องป.4 อ่านคล่องเขียนคล่องป.5 อ่านคล่องเขียนคล่องป.6 ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3 ขอบคุณข้อมูลจาก รักครู

Read more