Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลําดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 38 คน ได้มา จาการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)ระยะเวลา 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 แผนจํานวน12 คาบคาบละ...

Read more