Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ 2562

ความสําคัญของเด็กปฐมวัยปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไปเด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคํากล่าวของ ศ.ดร.เจมส์เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ทํางานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะนําสู่ความสําเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ตัวอย่าง! หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

💥ตัวอย่าง หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560โดย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7ได้เผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับโรงเรียนต่างๆนำไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยต่อไปครับ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขอขอบคุณข้อมูลจาก รักครู.com และ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด อปท. ปรับปรุง 2562

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนด...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

5 เทคนิคปลูกฝังลูกศิษย์วัยปฐมวัย “รักการอ่าน”

"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น” สำหรับคุณครูที่อยากปลูกฝังให้ลูกศิษย์รักการอ่าน เทรนครูมี 5 วิธีง่ายๆที่เปลี่ยนใจเด็กๆให้รักหนังสือมากขึ้นครับ1.อ่านเรื่องที่เด็กกำลังสนใจ หรือให้เด็กเป็นคนเลือกหนังสือเล่มนั้นด้วยตนเอง2.มีการผลัดเปลี่ยนให้เด็กๆเอาหนังสือเล่มโปรดของตนเองมาอ่านในคาบเรียนสัปดาห์ละครั้ง3.อ่านออกเสียงอย่างเสียงดังฟังชัดให้เด็กเห็นเพื่อเรียกความสนใจ4.อ่านและตั้งคำถามเพื่อให้ฝึกคิด5.แสร้งอ่านผิดไปจากเดิมบ้างเพื่อกระตุ้นและฝึกสมอง.ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกหลักสูตร แผนการสอน แบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

แบ่งปันโดยคุณครู  Nuttanan San Sanรายละเอียดในไฟล์มีดังนี้ครับ– หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน– แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1-อ.2– แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1-อ.2– แบบฝึกหัดอนุบาล(ไปปรับใช้ได้)– คู่มือหลักสูตร 60 3-6ปี ไฟล์ ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ*ไฟล์มีขาดใหญ่...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

โหลดเลย!! แบบฟอร์ม “เอกสารประจำชั้นเรียน” ตามมาตรฐาน “ปฐมวัย-ม.ปลาย” (ไฟล์ Word)

โหลดเลย!! แบบฟอร์ม “เอกสารประจำชั้นเรียน” ตามมาตรฐาน “ปฐมวัย-ม.ปลาย" (ไฟล์ Word)คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ ตามความเหมาะสมเลยครับขอบคุณข้อมูลจาก : www.hongpakkroo.co ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่!

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกฟรี!! “สื่อการสอนจับคู่ภาพพร้อมระบายสี” สำหรับครูปฐมวัย

แจกฟรี!! "สื่อการสอนจับคู่ภาพพร้อมระบายสี" สำหรับครูปฐมวัย สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้ อนุญาตให้นำไปใช้ทำสื่อของตนเองได้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อจำหน่าย ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่ รับสื่อการสอนได้ที่นี่!

Read more