Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.จัดสรรงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 /2562 (70%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)ที่มา : สนผ.สพฐ.  หนังสือแจ้งจัดสรร บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก สรุป สพท. (ร.ร.ปกติ) บัญชีจัดสรร ร.ร.ที่ได้รับครบ บัญชีจัดสรร...

Read more