Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี MP3 เพลงลูกเสือ

รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 1 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 2 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 3 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 4 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทุกขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มุ่งหวังให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

โหลดด่วน!! สำเนาหนังสือ เกมลูกเสือ 234 เกม

เมื่อเร็วๆนี้ คุณ Phongboon Hirancharoennon ได้เผยแพร่ สำเนาหนังสือ เกมลูกเสือ 234 เกมซึ่งเชื่อว่าคุณครูลูกเสือทั้งหลาคงอยากจะมีหนังสือเล่มนี้และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างแน่นอนครับขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Phongboon Hirancharoennon เกมลูกเสือ 234 เกม

Read more