Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ใครบ้างที่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ คืนจากคุรุสภาได้

จากกรณีที่คุรุสภาได้ประกาศให้ครูที่ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ไปขอคืนค่าธรรมเนียมคืน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 นี้ ครูหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบแท้ที่จริงแล้ว ใครบ้างที่สามารถขอเงินคืนได้ วันนี้ที่เพจของคุณ ณภัค ถิรกุลยศมาดี ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนมาก ดังนี้.เรื่อง การขอเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก ของผู้เป็นครูอยู่ก่อน พรบ. สภาครูฯ ประกาศใช้ คือ 12 มิถุนายน...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

KSP e–Service ระบบรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา

คุุรุุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา สำหรับเป็น        ช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพ ได้แก่1) การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) การรับบริการการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ สมัครสมาชิกได้ที่นี่ ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วันทำการ) ***ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนา “ระบบ KSP...

Read more