Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 (วิทยาการคำนวณ)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)*ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***แหล่งที่มาของเอกสาร : http://oho.ipst.ac.th/ipst-course-description-primary-science/ ดาวน์โหลดได้ที่นี่!!

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ทำความรู้จัก เพื่อเข้าใจ “วิทยาการคำนวณ”

“วิทยาการคำนวณ” ถูกนำมาบรรจุในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เผยแพร่เอกสาร “รู้จักวิทยาการคำนวณ”  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้รู้จัก และเข้าใจความสำคัญและเนื้อหาหลักๆ ของวิทยาการคำนวณ พร้อมแล้วไปดาวน์โหลดเอกสารกันได้เลยครับ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก หลักสูตรอบรมคูปองครู “วิทยาการคำนวณ” คลิก ขอบคุณข้อมูลจาก...

Read more