Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

คุรุสภา จ่อให้สทศ.ออกข้อสอบตั๋วครู

(24 เม.ย.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบมาตรฐานข้อสอบว่าจะเป็นข้อสอบในรูปแบบใดบ้างร่วมกับสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพราะผู้ที่เรียนจบสายครูมานั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาระดับหนึ่งแล้ว แต่จะให้มานั่งทำข้อสอบปรนัยก็คงอาจจะไม่ตรงจุด ดังนั้นแนวทางอาจจะเป็นการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับความคเป็นครูมากที่สุด โดยจะทำให้รู้ว่าการเป็นครูจะมีความคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากครูมีการจบหลากหลายวิชา ดังนั้นข้อสอบควรจะเป็นในทิศทางไหนได้บ้าง อีกทั้งครูที่จบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็จะมีหลายหมื่นคนถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ซึ่งเราจะต้องวางกรอบมาตรฐานของข้อสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อไป“สำหรับสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยจะรวมไปถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู 4...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สทศ.ประกาศผลวิชาสามัญ 9 วิชา คณิต ฟิสิกส์ ต่ำสุด 0

เมื่อวันที่ 4 เมษายน น.ส.ศิริดา บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ. ได้จัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม  กำหนดประกาศผลสอบวันที่ 5 เมษายน นั้น ขณะนี้สทศ. ทำการตรวจกระดาษคำตอบและ ได้ประกาศคะแนนแล้ว ทางเว็บไซต์ของสทศ.  

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สทศ.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้บริการการทดสอบสอบวัดสมรรถนะครูฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สอบวัดสมรรถนะครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้บริการการทดสอบสอบวัดสมรรถนะครูฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

Read more