Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

กิจกรรม”สำรวจความรู้สึก” ของนักเรียนช่วงเปิดเทอม

กิจกรรม"สำรวจความรู้สึก" เตรียมรับกับความรู้สึกของนักเรียนช่วงเปิดเทอมโดยที่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกที่มี ผ่านการแปะกระดาษลงบนกระดานแสดงความรู้สึกก่อนเข้าเรียน โดยสามารถประยุกต์ได้ในหลายหัวข้อเช่น การทดสอบสุขภาพจิต(รู้สึกมีความสุข ปกติเฉยๆ รู้สึกเหนื่อย รู้สึกแย่) หรือความพร้อมในการเรียน (พร้อมลุยแล้ว เฉยๆ ง่วง ไม่อยากเรียน) เป็นต้น เพื่อที่คุณครูจะได้เตรียมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ร่วมไปถึงสภาพจิตใจที่ครูอาจจะต้องระวัง และนักเรียนจะได้แสดงความรู้สึกของตัวเองและเตรียมความพร้อมในการเรียนเช่นกัน โดยในกระดาษที่แปะลงไป อาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ต้องการสื่อสารในกระดาษด้านหน้า และให้เขียนชื่อไว้ด้านหลัง ซึ่งในช่วงการแปะโพสต์อิท ขอให้มีแค่นักเรียนและครูกันแค่...

Read more