Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน ส.บ.ม.ท.

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดบูธกิจกรรมพบปะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ในงาน "ประชุมสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)" ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง บูธ 75...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

นายก ส.บ.ม.ท.ค้านกลับไปใช้ “ครูใหญ่”

      นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยกรณีที่นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ) ได้เสนอในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้คำว่าครูใหญ่เหมือนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลว่า "การที่หัวหน้าครูกลับมาใช้คำว่าครูใหญ่ก็น่าจะทำให้มีพลังในการปฏิรูปเพื่อการศึกษาของเด็กมากกว่า" นั้น เห็นว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยมองภาพการจัดการศึกษาที่คลาดเคลื่อน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนและไม่ตอบโจทก์ในเรื่องคุณภาพผู้เรียนและที่สำคัญคือไม่เคยมีการถามครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาเสียก่อนว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอะไรดีขึ้นต่อการศึกษาของเด็กอย่างไร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงตามมตินี้จริงๆก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนป้ายชื่อตำแหน่งทั่วประเทศ เปลี่ยนบัตรข้าราชการใหม่ เปลี่ยนบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ เปลี่ยนป้ายบ่งบอกตำแหน่งหัวหน้าครูทุกโรงเรียนเสียใหม่ ฯลฯ ซึ่งคงจะต้องทำให้สิ้นเปลืองอีกกี่ล้านบาท       "ผมอยากให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายได้เข้าใจเสียใหม่ว่า ผู้บริหารโรงเรียนทุกวันนี้ไม่เคยคิดว่าตนเองเป็น หัวหน้าครู แต่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...

Read more