Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA”

สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การใหให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน...

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (4/06/62)

                                                 ...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

E-Book หนังสือหัดอ่าน เปิดจาก PDF มีเสียงอ่านให้ด้วย

เพจ ปั้นเด็กสองภาษา ได้แจกสื่อการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นสื่อนิทาน แถมในตัวสื่อยังมีเสียงอ่านภาษาอังกฤษตามเจ้าของภาษาอีก  แต่เปิดในเว็บยังไม่มีเสียงนะครับต้องโหลดลงมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน หลังจากนั้นเปิดด้วยโปรแกรม เปิด PDF เช่น Acrobat หรือ Foxit ก็จะมีเสียงอ่านเพิ่มเข้ามา ลองไปโหลดมาเก็บไว้ให้เด็กๆอ่านกันครับ  ลิ้งก์โหลด : นิทานภาษาอังกฤษ

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Read more