Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกหลักสูตร แผนการสอน แบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

แบ่งปันโดยคุณครู  Nuttanan San Sanรายละเอียดในไฟล์มีดังนี้ครับ– หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน– แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1-อ.2– แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1-อ.2– แบบฝึกหัดอนุบาล(ไปปรับใช้ได้)– คู่มือหลักสูตร 60 3-6ปี ไฟล์ ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ*ไฟล์มีขาดใหญ่...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร

  ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ทำความรู้จัก เพื่อเข้าใจ “วิทยาการคำนวณ”

“วิทยาการคำนวณ” ถูกนำมาบรรจุในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เผยแพร่เอกสาร “รู้จักวิทยาการคำนวณ”  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้รู้จัก และเข้าใจความสำคัญและเนื้อหาหลักๆ ของวิทยาการคำนวณ พร้อมแล้วไปดาวน์โหลดเอกสารกันได้เลยครับ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก หลักสูตรอบรมคูปองครู “วิทยาการคำนวณ” คลิก ขอบคุณข้อมูลจาก...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป

ทวิศึกษา หลักสูตรตรงใจตลาดแรงงาน

หลักสูตรทวิศึกษา (Dual Education)  คืออะไร?หลักสูตรทวิศึกษานี้จะเป็นระบบการศึกษาแบบใหม่ที่ผสมผสานการเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายกับการศึกษาแบบหลักสูตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) นั่นเอง ซึ่งคุณครูอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง เพราะทางกระทรวงศึกษานำเข้ามาทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2553 ในชื่อโครงการ “ร้อยเอ็ดโมเดล” ซึ่งหลักสูตรนี้ แต่ที่จริงในต่างประเทศมีการนำหลักสูตรนี้มาใช้ในการสอนนานแล้ว ทั้งในประเทศเยอรมัน ออสเตรีย          สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่นเมื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์ตลาดงาน ทวิศึกษาจึงเข้ามาเพราะหลักสูตรแบบทวิศึกษาเป็นหลักสูตรที่ผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติวิชาชีพจริง เพื่อจะได้ผลิตบัณฑิตที่ตรงความต้องการตลาดแรงงานจึงมีหลักสูตรสายวิให้นักเรียนเลือกเรียนถึง 9 ประเภทวิชาด้วยกัน...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

รมว.ศธ.มอบนโยบายการนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ

       นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล และ ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ,ประธานและผู้แทนสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรมว.ศึกษาธิการ...

Read more