Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร?

มีหลายคนสงสัยว่า "ครู" กับ "อาจารย์" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่เป็นเช่นไร เผื่อเวลาจะเรียกขานนามจะได้เรียกให้ถูก ไม่เขิน จึงมาอธิบายไว้พอสังเขปดังนี้.. เมื่อ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ประกาศใช้ทำให้คำว่า "ครู" และคำว่า "อาจารย์" ถูกเรียกแทนตำแหน่งต่างกันดังนี้ "ครู" เป็นชื่อที่เรียกแทน ผู้ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.6) โดยมีตั้งแต่ ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

ครู-อาจารย์ประเทศไหนได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด?

คนที่ใฝ่ฝันจะยึดอาชีพด้านการสอนหรือเป็นครูบาอาจารย์นั้น หากต้องการมีสถานะเป็นที่ยอมรับ โดยบรรดานักเรียน ผู้ปกครอง และสังคมต่างให้ความเคารพยกย่องอย่างสูงกันถ้วนหน้า ประเทศในฝันสำหรับคนเหล่านี้อาจได้แก่จีน มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีคะแนนนำในดัชนีสถานะครูโลก (Global Teacher Status Index) ประจำปีนี้ ดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NIESR) ของสหราชอาณาจักร และมูลนิธิวาร์คีย์ (Varkey Foundation) โดยสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน 35,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลก ถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพครู-อาจารย์ ในหลากหลายด้าน ผลสำรวจในประเด็นการให้ความเคารพต่อครูนั้น พบว่าหลายชาติในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ โดยจีนนั้นเป็นประเทศที่นักเรียนและคนในสังคมถึง 81% มีความเคารพนับถือครูมากเป็นพิเศษ...

Read more