Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

อบรมครูดูแลอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางน้ำให้นักเรียน

 (23 ก.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำมีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ มักตกและจมน้ำเสียชีวิต โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้บ้าน เช่น บ่อขุด หนอง คลอง บึง สระน้ำ หรือแม่น้ำในบริเวณชุมชน สระว่ายน้ำ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนพ้นจากภัยการตกน้ำ จมน้ำเสียชีวิต ขจัดปัญหาการว่ายน้ำไม่เป็นของนักเรียนให้หมดไป...

Read more