Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

Read more