Read More
บทความ, สาระความรู้

ครู-อาจารย์ประเทศไหนได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด?

คนที่ใฝ่ฝันจะยึดอาชีพด้านการสอนหรือเป็นครูบาอาจารย์นั้น หากต้องการมีสถานะเป็นที่ยอมรับ โดยบรรดานักเรียน ผู้ปกครอง และสังคมต่างให้ความเคารพยกย่องอย่างสูงกันถ้วนหน้า ประเทศในฝันสำหรับคนเหล่านี้อาจได้แก่จีน มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีคะแนนนำในดัชนีสถานะครูโลก (Global Teacher Status Index) ประจำปีนี้ ดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NIESR) ของสหราชอาณาจักร และมูลนิธิวาร์คีย์ (Varkey Foundation) โดยสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน 35,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลก ถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพครู-อาจารย์ ในหลากหลายด้าน ผลสำรวจในประเด็นการให้ความเคารพต่อครูนั้น พบว่าหลายชาติในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ โดยจีนนั้นเป็นประเทศที่นักเรียนและคนในสังคมถึง 81% มีความเคารพนับถือครูมากเป็นพิเศษ...

Read more