Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

การลาของข้าราชการ จัดเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่ง ที่ข้าราชการได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงเรื่องดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำ คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน แนวทางการตอบข้อหารือของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นแนวทางให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในการศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิด  ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ติชม ทุกประการ เพื่อจะได้พิจารณาด...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ก.พ.อ.สั่งสำรวจตัวเลขจริงเยียวยาเงินเดือน 8 %

วันนี้ ( 25 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ที่ตนเป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปรับเพิ่มเงินเดือน 8% เท่ากับข้าราชการครู สาระสำคัญคือในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.พ.อ. อาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

ว่าด้วยเรื่อง “เงินเดือน” และ “ปากท้อง” ของครู

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาชีพครูนั้นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะสู้รบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งทางคุณครูในต่างประเทศก็ประสบพบเจอมาเช่นกัน ขอยกตัวอย่าง ออสเตรเลีย ที่คุณครูระดับประถมศึกษาเงินเดือนเริ่มต้นที่ 41,798. ดอลล่าห์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 94,1516 บาท ส่วนสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ 39,183 ดอลล่าห์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 1,240,493 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 19 มีนาคม 2019) อ่านมาถึงตอนนี้คุณครูอาจตื่นตาตื่นใจกับเงินเดือนที่มากมายมหาศาล งานหนัก...

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเนื่องจากมีคำถามจากคุณครูที่อยู่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กว่าสามารถเลื่อนวิทยฐานะแบบคุณครูที่สังกัด สพฐ. ได้หรือเปล่า ซึ่งที่จริงทางสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ออกหนังสือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเอาไว้ โดยเมื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โดยต่อมาหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูมีสิทธิจะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการได้โดยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะดังกล่าวให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป...

Read more

Read More
ประกาศกระทรวง, อัพเดทข่าวสาร

สรุป !! เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปี 2561

เนื่องจากคราวที่แล้วผมพูดถึงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว คราวนี้มาดูกันว่า หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากของเดิมกันยังไง ไปดูกันครับหมวด ในครึ่งปีที่แล้วมา ผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกัน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะยึดจาก หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ก.ค.ศ. ประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ “การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู”

ด่วน!!!! สำหรับคุณครูที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ "การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน" ก.ค.ศ. ขอเชิญประชุมทางไกลวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันที่ 8 ก.พ. 2561 ตั้งแต่ 9:00-12:00 น. ในช่องทางต่อไปนี้ครับ.▶ obectv.tv▶ Facebook : obectvonline▶ Youtube : obectvonline

Read more

Read More
ประกาศกระทรวง, อัพเดทข่าวสาร

ประกาศ ก.ค.ศ. ออกกฎการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2562

คุณครูหลายท่านน่าจะได้ทราบเรื่องการประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์การเลื่อนเงินเดือนครูในวันที่8ก.พ. 2562  กันไปบ้างแล้วนะครับ ซึ่งในตัวเอกสารจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ทางเทรนครูเลยขอเอาหลักใหญ่ใจความที่คุณครูควรรู้เกี่ยวเกี่ยวกับกฎนี้มาให้ทราบกันครับ ⦁ ยกเลิกระบบขั้นเงินเดือน เปลี่ยนเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ : ซึ่งเป็นการดำเนินตาม “ข้อ 7 “จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบแบบเดียวกับข้าราชการทั่วไป โดยที่   ⦁ คุณครูแต่ละท่านจะได้รับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบประเมินไม่เกิน...

Read more

Read More
ประกาศกระทรวง, อัพเดทข่าวสาร

ประกาศ!! หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ว ๒๐/๒๕๖๑

 

Read more