Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (13/2/63)

รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์กับปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข (4/06/62)

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการที่นี่

Read more